select language:     Български English

BG051PO001/5.2-01 „За достоен живот”

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

BG051PO001/5.2-01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 2
Стойност на проекта: 125 858.68 лв.
Наименование на проекта: „За достоен живот”.
Конкретна цел на проекта: да подпомогне общинската администрация гр. Криводол да предостави качествени социални услуги на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, и да получат подкрепа и помощ в семейна среда.
По проект се предвижда разкриване на 20 бр. работни места – социален асистент и домашен помощник, които ще предоставят социални услуги на общо 40 бр. потребители.
Общите цели на проекта:
- Социално включване на уязвими и зависими групи чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда на територията на Община Криводол и насърчаване за упражняване правото им на труд и независимост.
- Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора и намаляване на риска от тяхна зависимост от институционални грижи.
Специфични цели на проекта:
- Усъвършенстване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хора в Общината които имат потребност от постоянно обслужване в ежедневието си.
- Насърчаване на хора с увреждания активно да участват в обществения живот, включително и като упражняват правото си на труд, чрез разширяване обхвата на услугата „Социален асистент”.
- Създаване на възможности хората, нуждаещи се от социални услуги, да повишават независимостта си и да взимат самостоятелни решения за организиране на ежедневието си и на живота си.
- Създаване на нови работни места в сектора на социални услуги, за специалисти търсещи допълнителна работа.
- Повишаване на професионалните умения и мотивация на социалните асистенти и домашните помощници чрез надграждащи обучения.
Срок за изпълнение на проекта – 12 календарни месеца.