select language:     Български English

BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Криводол”

Проект „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Криводол”

 

Финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”
Стойност на проекта: 847 200 лв
Конкретна цел на проекта е да подпомогне общинската администраця на община Криводол да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване на водния цикъл на гр. Криводол. С готовя инвестиционен проект впоследствие община Криводол ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007–2013 г.” за инфраструктурен проект.
Общите цели на проекта в областта на водоснабдяването са:
-Осигуряване на населението на питейна вода с подходящо количество и качество чрез преустройство и ремонт на съществуващата водопроводна мрежа и съоръжения
- Ограничаване загубите на вода по протежение на водопроводната мрежа
- Увеличаване процента от населението ползуващо водопроводната мрежа
Общите цели на проекта в областта на отпадъчните води са:
- Намаляване на прякото изхвърляне на непречистени отпадъчни води в приемниците чрез построяване на ПСОВ
- Увеличаване процента от населението обслужвано чрез канализационните мрежи
- Увеличаване процента от населението, чиято отпадна вода получава пълна обработка
Проекта за техническа помощ ще направи възможно дефинирането, изготвянето и осигуряването на финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013” на инвестиционен проект за изграждане на канализационната мрежа и ПСОВ и в допълнение части от водоснабдителната система на гр. Криводол. Като резултат от реализацията на този проект община Криводол ще разполага с подготвени:
1. 25 годишна инвестиционна програма за водния сектор на града;
2. Анализ на социалната поносимост на проекта на макро равнище;
3. Приоритизирани инвестиционни компоненти, които да бъдат включени във Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект по ОП “Околна среда”;
4. Подготвено пред - инвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти;
5. Идеен проект с положителен доклад за съответствие;
6. Издадено разрешително за строителство съгласно чл.142 и чл.148 на ЗУТ;
7. Подготвен Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП “Околна среда”със всички необходими съпътстващи документи;
8. Подготвени документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване.