select language:     Български English

Кметът на Криводол подписа договор за над 4 милиона лева

   Вчера кметът на община Криводол Петър Данчев подписа договор по проект на стойност  4 048 007.19 лв. без ДДС. Наименованието на проекта е Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път VRC 1065 (/VRC1067, Криводол - Бойчиновци/ - Ракево - Баурене) и на съществуващ общински път VRC 1067 (/път III-101, Криводол - Бойчиновци/ - Ракево - Добруша - Градешница - Граница общ. (Криводол - Бойчиновци) - Громшин /III-101/). Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на  селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Предмета на договора е ''Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път VRC 1065 (/VRC1067, Криводол - Бойчиновци/ - Ракево - Баурене) от км 5+465,57 до км 6+876,28, от км 6+876,28 до км 11+200,00 част от четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Криводол".
''Рехабилитация и реконструкция на съществуващ общински път VRC 1067 (/път III-101, Криводол - Бойчиновци/ - Ракево - Добруша - Градешница - Граница общ.(Криводол - Бойчиновци) - Громшин /III-101/), от км 0+000,00 до км 0+710,00 и от км 2+680,00 до км 4+090,00 част от четвъртокласна общинска пътна мрежа в Община Криводол".

 

 

 

30-03-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати