select language:     Български English

На 08.05.2019 г.Кметът на Община Криводол г-н Петър Данчев подписа два административни договора.

 

На 08.05.2019 г. в Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, кметът на Община Криводол г-н Петър Данчев подписа два административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за финансиране на следните проекти:

  1. Проект № BG06RDNP001-7.001-0121 „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Договорът за финансиране на проекта е на обща стойност: 1 129 352,98 лв. без ДДС или 1 355 223,58 лв. с ДДС.

Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца.

Проектът предвижда ремонт и рехабилитация на следните улици в гр. Криводол: ул. „Георги Бенковски“, ул. „Христо Михайлов‘, ул. „Тепето“, ул. „Васил Левски“ и тротоарите по тези улици.

  1. Проект № BG06RDNP001-7.006-0118 „Реконструкция и благоустрояване на централен градски площад – гр. Криводол“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Договорът за финансиране на проекта е на обща стойност: 737 556,11 лв. без ДДС или 885 067,33 лв. с ДДС.

Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца.

Целта на проекта е обновяване на централен градски площад - гр. Криводол и осигуряване на устойчив и динамичен градски център с подобрени качества на живот и нова социална среда, чрез нови зелени и пространствени решения, както и физическо обновяване на централната градска част.

09-05-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати