select language:     Български English

Нормативни документи

Наредба № 1 за обществения ред в Община Криводол
размер: 147 KB
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Криводол
размер: 368 KB
Наредба № 16 за упражняване правата на собственост на община Криводол в търговските дружества с общинско участие
размер: 158 KB
Наредба № 15 за създаване, управление и контрол на общински предприятия на територията на община Криводол
размер: 85 KB
Наредба №23 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Криводол
размер: 37 KB
Наредба №5 за рекламно-информационната дейност на територията на Община Криводол
размер: 119 KB
Наредба №12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Криводол
размер: 781 KB
Наредба №18 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на община Криводол
размер: 92 KB