select language:     Български English

Нормативни документи

Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изп
размер: 119 KB
Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Криводол
размер: 403 KB
Наредба №12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Криводол
размер: 806 KB
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество
размер: 368 KB
Наредба №23 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Криводол
размер: 34 KB
Наредба №22 за водене на регистър на общинските детски градини в Община Криводол
размер: 22 KB
Наредба № 21 за управление на общинските пътища в община Криводол
размер: 70 KB
Наредба № 3 за пожарната безопасност на територията на Община Криводол
размер: 74 KB