select language:     Български English

Нормативни документи

Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Криводол
размер: 147 KB
Наредба № 19 за управление на горските територии собственост на Община Криводол
размер: 35 KB
Наредба № 14 за изграждане, и опазване на зелената система на територията на Община Криводол
размер: 269 KB
Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Криводол
размер: 458 KB
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Криводол
размер: 368 KB
Наредба № 16 за упражняване правата на собственост на община Криводол в търговските дружества с общинско участие
размер: 158 KB
Наредба № 15 за създаване, управление и контрол на общински предприятия на територията на община Криводол
размер: 85 KB
Наредба №23 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Криводол
размер: 37 KB