select language:     Български English

Нормативни документи

Наредба №5 за рекламно-информационната дейност на територията на Община Криводол
размер: 119 KB
Наредба №12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Криводол
размер: 781 KB
Наредба №18 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на община Криводол
размер: 92 KB
Наредба №21 за управление на общинските пътища в Община Криводол
размер: 71 KB
Наредба №2 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Криводол
размер: 98 KB
Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изп
размер: 142 KB
Наредба №22 за водене на регистър на общинските детски градини в Община Криводол
размер: 22 KB
Наредба № 3 за пожарната безопасност на територията на Община Криводол
размер: 74 KB