select language:     Български English

Обява за публичен търг - с.Галатин

ОБЯВА

                        На основание чл.8, ал.4, чл. 14, ал. 7, ал.8 от ЗОС; чл. 91, т.1, чл.92, ал.1 т.1 и чл. 95 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество,  , приета с Решение № 120 от Об С Криводол, по Протокол № 15, в сила от 01.01.2009 г. последно изменена с Решение № 75/22.04.2016 г. и във връзка с Решение № 281 по  Протокол № 33 от 27.07.2017 г. на Общински съвет Криводол и Заповед  № 146/26.02.2018 г. на Кмета на Община Криводол

ОБЯВЯВАМ:

І. Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване  за срок от 5 /пет/ години за отдаване под наем част от имот със самостоятелен вход публична общинска собственост - както следва:

1. Отдаване под наем на помещение със самостоятелен вход публична общинска собственост, представляващо кафе-аперитив с площ 48.20 кв.м., склад с площ 7.40 кв.м. и още един склад с площ 8.21 кв.м. находящо се на първия етаж в двуетажна масивна сграда за автоспирка, в УПИ VІI,  кв. 30 по плана на с. Галатин, за който имот има съставен Акт за публична общинска собственост № 1267/21.03.2007 г., при първоначална тръжна месечна наемна цена от 136,11 лв. /сто тридесет и шест лева и единадесет стотинки/, с ДДС за заведение с алкохол/кафе-аперитив, съгласно Решение № 281 по  Протокол № 33 от 27.07.2017 г. на Общински съвет Криводол.

 

ІІ. Публичният търг с явно наддаване  да се проведе на 16.03.2018 г. от  09.00 часа;

 

ІІІ. В случай, че документи за участие в търга са подадени от повече кандидати, а на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с два часа, както следва: За имота по т. 1 от тази заповед от 11.00 часа на 16.03.2018 г.; и ако в този срок не се яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена.

 

ІV. Определям място на провеждане на търга по т. І  от тази заповед - заседателната зала на Община Криводол. 

 

V. Определям депозит за участие 10% от началната тръжна цена за всеки обект, както следва: За имота по т. 1 от тази заповед – 13,61 лв, с ДДС.

Депозитът за участие в процедурата да се внася под формата на парична сума на касата на Община Криводол или по следната набирателна сметка на Общината IBAN-BG51SOMB91303344127401, BIC-SOMBBGSF при „Общинска банка” АД в срок до 15.03.2018 г.

VІ. Определям срок за приемане на заявления за участие в публичния търг с явно наддаване по тази заповед – до 17.00 часа на 15.03.2018 г. Заявленията и придружаващите ги документи за участие в публичния търг с явно наддаване следва да се подават в Центъра за информация и административно обслужване на граждани  (ЦИАОГ) в сградата на Община Криводол на адрес: гр. Криводол, ул. „Освобождение” 13 в запечатан непрозрачен плик, върху който следва да е  посочено името на участника и цялостно наименование на обекта на търга. Допълнения или изменения на подадените предложения не се допускат след представянето им.

VІІ. На основание чл. 95, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество утвърждавам тръжна документация, представляваща неразделна част от настоящата заповед и определям цена от 20.00 лв. с ДДС за закупуването й. Тръжната документация да се закупува от ЦИАОГ на Община Криводол.

VІІІ. Огледите на имота по т. І от тази заповед могат да се извършват свободно лично от заинтересованите лица всеки ден от обявяване на търга до 08.09.2017 г. включително, като в рамките на работното време на Общинска администрация Криводол (от 08.00 часа до 17.00 часа) през работните дни в този период, при заявено желание от лице, закупило документация за участие в търга по тази заповед на същото се осигурява представител на Община Криводол, който да покаже съответния имот, за което се съставя протокол.

ІХ.  За публичния търг с явно наддаване да се публикува обява във вестник „Конкурент”. Същата обява да се постави на информационното табло за обявления в сградата на Община Криводол, кметство с. Галатин, общ.Криводол а така също да се публикува на интернет страницата на Община Криводол.

За контакти: Община Криводол, гр. Криводол, ул. „Освобождение” 13, телефон 09117/2310

27-02-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати