select language:     Български English

Обява

 

ОБЯВА

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона  за общинската собственост; § 12, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, чл. 138в, ал.1 от Закона за водите и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние;  чл. 16, чл. 91, ал. 1, т. 1 и чл. 95 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 120 от Общински съвет Криводол, взето на 21.11.2008 г. по Протокол № 15, в сила от 01.01.2009 г., последно изменена с Решение № 66/2018 г. на Административен съд Враца и във връзка с Решение № 398 по Протокол № 47 от 31.05.2018 г. на Общински съвет Криводол и Заповед № 573/12.09.2018 г. на Кмета на Община Криводол

 

ОБЯВЯВА СЕ

 

І. За открита процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирната стена и съоръженията към нея, чрез публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 (десет) години, на следния имот – публична общинска собственост: имот с идентификатор 61933.58.53, стар идентификатор 000053 -  язовир, с площ 33.577 дка, находящ се в землището на село Ракево, община Криводол, местност „Смръдашлец“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-565 от 27.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който има съставен Акт за публична общинска собственост № 82/09.07.1999 г., вписан в Агенция по вписванията Враца под № 196, том IV, вх. р. 1898, н. дело № 887/31.03.2006 г., парт. 37285.

  • До участие в публичния търг с явно наддаване да се допускат само  лица,

които отговарят на изискванията за оператор на язовирна стена по смисъла на § 1, ал. 1, т. 95 от допълнителните разпоредби на Закона за водите, а именно физическо лице хидроспециалист (§ 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние) или юридическо лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от собственика:

- физическото лице трябва да представи документ, доказващ придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, със специалност Хидротехническо строителство, Хидромелиорaтивно строителство или друга еквивалентна специалност в областта на хидроинженерството, при придобиването на която в учебния план са изучавани предмети и са придобити умения, свързани с проектиране, изграждане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях.

- юридическото лице трябва да представи документ, че разполага със служител хидроспециалист с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, със специалност Хидротехническо строителство, Хидромелиорaтивно строителство или друга еквивалентна специалност в областта на хидроинженерството, при придобиването на която в учебния план са изучавани предмети и са придобити умения, свързани с проектиране, изграждане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях и документ за придобита специалност на лицето.

  • Утвърдената начална тръжна цена за месечен наем е размер на 3.00 лв./дка или

100.73  лв. с ДДС за цялата площ, съобразен с Тарифата за отдаване под наем на язовири от 31 дка до 100 дка /Приложение № 3 към Раздел III, т. 2 от Наредба 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Криводол, последно изменена с решение № 66/2018 г. на Административен съд Враца/.

            ІІ. Публичният търг с явно наддаване за имота по т. I ще се проведе на 02.10.2018 г., от 9:00 часа.

            ІІІ. В случай, че документи за участие в публичния търг са подадени от повече кандидати, а на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с два часа, т.е. за 11:00 часа на 02.10.2018 г. и ако в този срок не се яви друг кандидат, явилият се кандидат се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена.

Когато документи за участие в търга са подадени само от един кандидат и същият се яви на първа дата, той се обявява за спечелил търга по предложена от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена.

В случай, че за търга не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен, за което се съставя протокол.

            ІV. Определеното място на провеждане на търга по т. ІІ от това обявление е заседателната зала в сградата на Община Криводол. 

            V. Определеният депозит за участие е 10% от началната тръжна цена за имота по това обявление и е в размер на 10,07 лв. с ДДС.

Депозитът за участие в процедурата да се внася под формата на парична сума на касата на Община Криводол или по следната набирателна сметка на Общината IBAN-BG51SOMB91303344127401, BIC-SOMBBGSF при „Общинска банка” АД в срок до 01.10.2018 г.

            VІ. Определеният срок за приемане на заявления за участие в публичния търг с явно наддаване по това обявление е до 17:00 часа на 01.10.2018 г. Заявленията и придружаващите ги документи за участие в публичния търг с явно наддаване следва да се подават в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани  (ЦИАОГ) в сградата на Община Криводол на адрес: гр. Криводол, ул. „Освобождение” 13 в запечатан непрозрачен плик, върху който следва да е посочено името на участника и цялостно наименование на обекта на търга. Допълнения или изменения на подадените предложения не се допускат след представянето им.

            VІІ. На основание чл. 95, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е утвърдена тръжна документация и е определена цена от 50,00 лв. за закупуването ѝ.  Тръжната документация да се закупува от ЦИАОГ на Община Криводол.

            VІІІ. Огледите на имота по т. І от това обявление могат да се извършват свободно лично от заинтересованите лица всеки ден от обявяване на търга до 01.10.2018 г. включително, като в рамките на работното време на Общинска администрация Криводол (от 08.00 часа до 17.00 часа) през работните дни в този период, при заявено желание от лице, закупило документация за участие в публичния търг с явно наддаване по настоящото обявление, на същото се осигурява представител на Община Криводол, който да покаже съответния имот, за което се съставя протокол.

           

            За контакти: Община Криводол, гр. Криводол, ул. „Освобождение” 13, телефон 09117/2310

12-09-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати