select language:     Български English

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Криводол със седалище и адрес на управление гр. Криводол, ул. “Освобождение” № 13,

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

служител за длъжността „Старши специалист – лесовъд“

Кратко описание на длъжността:

Старши специалист – лесовъд:

Подпомага кмета на общината в осъществяването на управлението, организацията и координацията на добива на дървесина извън горските територии на общината.

Маркира добитата дървесина, издава електронни превозни билети, инкасира и отчита сумите.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания:

1.1. Образователни изисквания за длъжността: средно образование с придобита квалификация "техник-лесовъд", или средно образование със свидетелство за 3-та степен на професионална квалификация по професията "техник-лесовъд".

1.2. Специалност от професионално направление „Горско стопанство”.

1.3. Професионален опит – 1 година

1.4. Да отговаря на изискванията, установени в чл. 107а, ал. 1 и ал. 4 от Кодекса на труда и чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

2. Допълнителни умения и условия, носещи предимство на кандидатите:

2.1. Компютърни умения - Microsoft Word, Excel и интернет.

2.2. Да е адресно регистриран на територията на община Криводол

 

 Необходими документи за кандидатстване:

- заявление в свободен текст;
- автобиография;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова или служебна книжка; осигурителна книжка);
- копие от документи, удостоверяващи образование и квалификация;
- документ за медицински преглед (медицинско);
- свидетелство за съдимост;
- удостоверение за правоуправление на МПС.

 

Място и срок за подаване на документи:

      Документите следва да бъдат представени в деловодството на административната сграда на Община Криводол с адрес: гр. Криводол, ул. „Освобождение” № 13, до 17.00 ч. на 20.09.2017 г.

11-09-2017 | виж всички новини | Принтирай Изпрати