select language:     Български English

Оптимизиране на функциите и подобряване на ефективността на общински администрации Криводол, Хайредин и Бойчиновци“

 
Наименование на проект: „Оптимизиране на функциите и подобряване на ефективността на общински администрации Криводол, Хайредин и Бойчиновци“
Програма, по която се финансира: Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013г.
Номер на договор: 12-11-62/ 02.11.2012 г.
Направление/Схема/Мярка: BG051PO002/12/1.1-04, Приоритетна ос І: „Добро управление”, Подприоритет 1.1:      „Ефективна структура на държавната администрация”
Стойност на проекта:       195 452.58 лв.
Процент на съфинансиране:          0 % (0.00 лв.)
 
Период на изпълнение: 2012-2014 г.
Заложени цели:    Подобряване на работата на Общинска администрация Криводол, Общинска администрация Хайредин и Общинска администрация Бойчиновци; Оптимизиране на структурата на общинска администрация Криводол за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции; Оптимизиране на структурата на общинска администрация Хайредин за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции; Оптимизиране на структурата на общинска администрация Бойчиновци за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции;
Очаквани резултати: Извършени функционални анализи в три общински администрации - Криводол, Хайредин и Бойчиновци; Оптимизирани структури и преразпределени   функции и дейности в общински администрации - Криводол, Хайредин и Бойчиновци; Преработени Устройствени правилници на общински администрации - Криводол, Хайредин и Бойчиновци; Преработени Вътрешни правила на общински администрации - Криводол, Хайредин и Бойчиновци; Проведени семинар, работни срещи и обучения; Проведени процедури по ЗОП; Проведени кампании за информираност и публичност.