select language:     Български English

„Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Ва

 

Наименование на проект: „Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ „Васил Левски“ с.Ракево”
Номер на договор: BG161PO001/4.1-03/2010/041 от 29.02.2012 г.
Програма, по която се финансира: Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013
Направление/Схема/Мярка: BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини“
Стойност на проекта:       522 321.91 лв.
Задължителен собствен принос на Община Криводол (15% от общите допустими разходи по проекта):            75 705.67 лв.
Допълнителен собствен принос на Община Криводол: 17 617.43 лв.
 
Период на изпълнение: 2012-2014 г.
Заложени цели:        Подобряване на услугите в областта на образованието в община Криводол, чрез повишаване на нивото на енергийна ефективност на учебните заведения. Това ще допринесе за повишаване на възможностите за развитие, а оттам подобряване на качеството и средата на живот; Подобряване на качеството на живот, жизнената и работната среда на живущите в община Криводол като цяло и в частност на учениците, които посещават ОУ „Васил Левски”, техните семейства и персонала на учебното заведение; Осигуряване на обновена, отговаряща на съвременните стандарти учебна среда, в следствие на което ползвателите ще повишат физическата си дееспособност и психическата си устойчивост; Подобряване енергийните характеристики на обекта на интервенция, с цел постигане икономия на енергия, и следователно, осигуряване на рентабилна образователна инфраструктура; Ограничаване миграцията на млади хора от общината, в резултат на предоставянето на по-качествени социални услуги в малките населени места; Изграждане, на общинско ниво, на капацитет за усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС и успешно участие в бъдещи проекти.
Очаквани резултати: 72 MW/h/ годишно икономия на енергия от обновената инфраструктура; 1271.2 кв. м РЗП с подобрени топлотехнически показатели; Въведени мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски” с. Ракево: подменена дограма на прозорци и врати- 309.41 кв. м; поставена топлоизолация по фасадите; поставена топлоизолация на покрива на сградата; изградена отоплителна инсталация – 72 бр. радиатори, йонен водонагревател – 3 бр.; изградена слънчева инсталация за БГВ – 1 бр.; подменено осветление с енергоспестяващо – 153 осветителни тела; Въведена в експлоатация ремонтирана общинска училищна сграда; издадено удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация от главния архитект на общината;  Доставен и монтиран билборд;          Доставена и монтирана постоянна табела; Отпечатени 700 бр. листовки; Направени 4 публикации в местните медии; Изготвени доклади за одит по проекта и осигурен контрол над изпълнението на проекта.