select language:     Български English

ПОКАНА

ПОКАНА

 

Община Криводол кани неправителствените организации, работодателите, училищата и детските градини, които са заинтересовани да участват като партньори в проект на Община Криводол за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, да подадат заявление за интерес най-късно до 20.04.2018 г.

В заявлението посочете:

1. Наименование и описание на организацията/ фирмата/ институцията.

2. Предложение за дейности, които организацията/ фирмата/ институцията желае да реализира като партньор.

3. Примерен бюджет за дейностите, които организацията/ фирмата/ институцията желае да реализира като партньор.

4. Опит в изпълнението на такива дейности.

5. Идеи за цялостния проект.

Одобрените партньори ще бъдат поканени.

 

11-04-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати