select language:     Български English

„Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари”

 

Наименование на проект: „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари”
Номер на договор: 06/226/00272 от 07.05.2013 г.
Програма, по която се финансира: Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
Направление/Схема/Мярка: 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
Стойност на проекта:       314 660 лв.
Процент на съфинансиране:          0 % (0.00 лв.)
 
Период на изпълнение: 2013-2014 г.
Заложени цели:        Изграждане на 3 броя наблюдателни кули и 3 броя изкуствени водоизточници в с. Главаци, с. Лесура и с.Ракево; Доставка на оборудване за 4 броя ПП (противопожарни) депа; защитни средства; средства за наблюдение и комуникация.
Очаквани резултати: Изградени 3 броя наблюдателни кули и 3 броя изкуствени водоизточници в с. Главаци, с. Лесура и с.Ракево; Доставено оборудване за 4 броя ПП (противопожарни) депа; защитни средства; средства за наблюдение и комуникация.