select language:     Български English

Проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“,

 

 

Днес,  23.07.2019 г.

В сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Ракево се сформира Родителски клуб с 9  представители на родители от уязвими групи. Родителският клуб се учреди по проект BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, дейност 4: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовни посещения на детски градини или учебни заведения.

Присъстваха:

  1. Красимира Ангелова – координатор ОП НОИР
  2. Галя Николова – счетоводител по проекта
  3. Николай Николов – младежки координатор по проекта
  4. Родители, които сформираха Родителския клуб в с. Ракево.

 

            Презентация за проекта   бе представена от г-жа Красимира Ангелова. Бяха задавани въпроси и дискутирани проблемите на учениците, техните семейства и общността като цяло.  Николай Николов – младежки координатор по проекта разясни целите и задачите на Родителския клуб. Родителите изразиха удовлетворение от работата на педагозите, младежкия координатор и общностния работник за дейността, която развиват и тяхната съпричастност и лична ангажираност с проблемите на децата и учениците от уязвими групи.

             Обсъди се графика на дейностите, които трябва да се осъществят.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  „ Заедно можем повече“ с Договор №BG05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

 

 

24-07-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати