select language:     Български English

Проект №BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“,

 

Днес,  23.07.2019 г.

 

В сградата на ДГ „Славейче“ гр. Криводол се сформира Родителски клуб с 10  представители на родители от уязвими групи. Родителският клуб се учреди по проект BG05M90P001-2.018-0037-2014BG05M2OP001-C01 „Заедно можем повече“, дейност 4: Работа с родителите от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовни посещения на детски градини или учебни заведения.

 

Присъстваха:

  1. Красимира Ангелова – координатор ОП НОИР
  2. Галя Николова – счетоводител по проекта
  3. Лилия Кирилова – директор на детската градина и образователен експерт по проекта
  4. Росица Вълова – общностен работник по проекта
  5. Родители, които сформираха Родителския клуб в ДГ „Славейче“ гр. Криводол.

 

            Презентация за проекта и Родителския клуб бе представена от г-жа Красимира Ангелова. Родителите поставиха въпроси свързани с дейността на клуба, графика на дейностите и проблемите, които ги вълнуват. Обсъдиха се възможностите за по-активно включване в мероприятията на детската градина. Участие в разискванията взеха директорът на детската градина, родители и общностния работник.

  

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  „ Заедно можем повече“ с Договор №BG05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

24-07-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати