select language:     Български English

Проекти на нормативни документи - 2017 г., 2018 г., 2019 г.

          Проект на Правилник за символите, празниците и наградите на Община   Криводол

Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Криводол - 2019-2022 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци  на територията на Община Криводол

Проект за приемане на План-сметка по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за дейностите по събиране и извозване на битови отпадъци, транспортиране до РДО - Монтана и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване през 2019 г.

Проект за изменение в наименованието на Постоянната комисия по хуманитарни дейности (образование, култура, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, религия, младежта и спорта) и прилагане на ЗПУКИ и изменение на чл. 9, ал. 3, т.3; чл. 12, ал. 2 т. 3 и ал. 3, т. 5; чл. 16, ал. 2, т. 11; чл. 36, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Криводол

Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.

Проект на  Годишен план за развитие на социалните услуги в община Криводол за 2019 година

Проект на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на община Криводол за 2018 г.

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

Проект  на Годишен план за паша, във връзка с предоставяне и актуализиране на ползването на пасища, мери и ливади в община Криводол за стопанската 2018/2019 г.

Проект на Общински план за младежта за 2018 година

Проект на План за противодействие на тероризма на Община Криводол

Проект за изменение и допълнение в  Наредба № 15 за създаване, управление и контрол на общински предприятия на територията на община Криводол

Проект на Стратегия за опазване и представяне на културното наследство на територията на община Криводол

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци  на територията на Община Криводол

Проект за изменение и допълнение в Наредба № 12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Криводол в частта „Такси за ползване на детски ясли и градини“ - публикувано на 11.07.2017 г.

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Криводол

Проект за промяна в Приложение №1 към Раздел І и Раздел ІІ на Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Криводол – Тарифа за определяне началния размер на месечния наем за 1 кв.м. площ при предоставяне под наем на помещения общинска собственост

Проект на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Криводол за периода 2017-2019 г.

Проект на Годишен план на дейностите по изпълнение на Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Криводол за периода 2017-2018 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 18 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на община Криводол

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Криводол

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Криводол

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Криводол за 2018 г.

Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. 

Проект на общински план за младежта за 2017 г.

 Проект на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Криводол – 2017 – 2020 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Криводол, приета с Решение на Общински съвет № 365/27.12.2013 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Криводол, приета с Решение на Общински съвет № 365/27.12.2013 г.