select language:     Български English

Проекти на нормативни документи - 2017 г.

 

Проект на общински план за младежта за 2017 г.

 Проект на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Криводол – 2017 – 2020 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Криводол, приета с Решение на Общински съвет № 365/27.12.2013 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Криводол, приета с Решение на Общински съвет № 365/27.12.2013 г.

Проект на Общинска програма за закрила на детето за 2017 г. 

Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Криводол за 2018 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Криводол