select language:     Български English

„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Криводол, ...

 
Наименование на проект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Криводол, общ. Криводол, ул. Георги Димитров, ул. Освобождение, ул. Димитър Благоев"
Програма, по която се финансира: Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.
Направление/Схема/Мярка: 322 „Обновяване и развитие на населените места”
Стойност на проекта:       1 628 017.81 лв.
Процент на съфинансиране:          0 % (0.00 лв.)
 
Заложени цели:
·        Основната цел на проекта е: Развитие и модернизиране на качествена, съответстваща на всички стандарти в областта и незастрашаваща здравето на населението, местна пътна инфраструктура в община Криводол. Тази основна цел, която е поставена, резултира в подобряване качеството на живот на населението на община Криводол, уеднаквяване на стандартите по отношение на пътната инфраструктура на община Криводол и други големи агломерационни ареали, което води до повишаване атрактивността на цялата община като добро място за живеене, отдих и инвестиции.
·        Конкретните цели на проекта са:
-       Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Криводол и въвеждането й в съответствие с нормативно установените стандарти в община Криводол.
-       Спазване на всички нормативни изисквания, свързани с безопасността на пътниците и качеството на пътната инфраструктура;
-       Намаляване на пътните транспортни произшествия в следствие на износена, лоша, некачествена пътна настилка;
-       Повишаване качеството на пътната инфраструктура в община Криводол;
-       Постигане на устойчиво развитие на общината;
-       Да осигури проектно и технологично решение, обезпечаващо технически параметри, равност и носимоспособност на настилката;
-       Разработването на проектни решения за осъществяване на оптимално отводняване;
-       Разработването на временна и постоянна организация на движението, съобразена с необходимите ремонтни работи и характера на движението.
-       Осигуряване на достъпна среда.
 
Дейности по проекта и очаквани резултати:   
Дейност: 1. Рехабилитация и реконструкция на улици: ул. „Георги Димитров”, община Криводол
 
Очакваните резултати са:
·        Пълна рехабилитация и реконструкция на ул.„Георги Димитров”, община Криводол.
·        Ремонт и подмяна на съществуващите бордюри с нови бетонови бордюри 18/35/50см или нови бордюри там, където ги няма.
·        Полагане на нова тротоарна настилка от готови бетонови плочи 30/30/4см върху вароциментов разтвор и основа от трошен камък. В района на кръстовищата ще се оформи понижен тротоар за създаване на достъпна среда на инвалидите.
·        Монтаж на стандартни пътни знаци
 
Дейност: 2. Рехабилитация и реконструкция на улици: ул.„Освобождение” – община Криводол
 
Очакваните резултати са:
·        Пълна рехабилитация и реконструкция на ул.„Освобождение“, община Криводол.
·        Ремонт и подмяна на съществуващите бордюри с нови бетонови бордюри 18/35см или нови бордюри там, където ги няма.
·        Полагане на нова тротоарна настилка от готови бетонови плочи 30/30/4см върху вароциментов разтвор и основа от трошен камък. В района на кръстовищата ще се оформи понижен тротоар за създаване на достъпна среда на инвалидите.
·        Полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация
·        Монтаж на стандартни пътни знаци
Дейност: 3. Рехабилитация и реконструкция на улици: ул„Димитър Благоев” – община Криводол
 
Очакваните резултати са:
·        Пълна рехабилитация и реконструкция на ул.„Димитър Благоев“, община Криводол.
·        Ремонт и подмяна на съществуващите бордюри с нови бетонови бордюри 18/35 см или нови бордюри там, където ги няма.
·        Полагане на нова тротоарна настилка от готови бетонови плочи 30/30/4см върху вароциментов разтвор и основа от трошен камък. В района на кръстовищата ще се оформи понижен тротоар за създаване на достъпна среда на инвалидите.
·        Полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация
·        Монтаж на стандартни пътни знаци