select language:     Български English

„Рехабилитация на обществени зелени площи в село Краводер, Община Криводол”

Наименование на проект: „Рехабилитация на обществени зелени площи в село Краводер, Община Криводол”
Номер на договор: 06/322/00513 от 22.07.2011 г.
Програма, по която се финансира: Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
Направление/Схема/Мярка: 322 „Обновяване и развитие на населените места”
Стойност на проекта:       346 334.40 лв.
Процент на съфинансиране:          0 % (0.00 лв.)
 
Период на изпълнение: 2011-2013 г.
Заложени цели:        Подобряване на средата за живот в населените места на Община Криводол и по-конкретно в село Краводер; Рехабилитация на обществени зелени площи - паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях в село Краводер;
Осигуряване на обновена, отговаряща на съвременните стандарти жизнена среда, в следствие на което ползвателите ще повишат физическата си дееспособност и психическата си устойчивост; Ограничаване миграцията на млади хора от общината, в резултат на предоставянето на по- качествена среда за труд, обитаване и отдих в малките населени места; Изграждане, на общинско ниво, на капацитет за усвояване на средства от фондовете на ЕС и успешно участие в бъдещи проекти.
Очаквани резултати: Оформяне на алеи и площадно пространство (демонтаж на стари бордюри и настилки, подравняване, полагане на нови настилки и бордюри); Парково осветление; Изграждане на детска площадка (Подготовка на терена, поставяне на ударо-поглъщаща каучукова настилка за детски площадки, ограда); Възстановяване на водопровод за обществена чешма; Ограда; Озеленяване (Тревни площи, храсти, дървета); Доставка и монтаж на съоръжения (детски съоръжения, чешма, осветителни стълбове и тела, пейки, кошчета за отпадъци)