select language:     Български English

„Реконструкция на градски стадион „Христо Ботев”

 

 

Наименование на проект: „Реконструкция на градски стадион „Христо Ботев”

Номер на договор: 06/321/00053 от 11.05.2010 г.
Програма, по която се финансира: Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
Направление/Схема/Мярка: 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
Стойност на проекта:       4 965 439.20 лв.
Процент на съфинансиране:          0 % (0.00 лв.)
 

Период на изпълнение: 2010-2013 г.

Заложени цели:        Основните цели на проекта са:
·        Формиране на качествена жизнена среда в община Криводол;
·        Развитие на масовия спорт и специализирани спортни дейности в общината;
·        Подпомагане сформирането на спортни клубове и представителства на спортни федерации към училищата в общината;
·        Подобряване на достъпа на населението на селските райони до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;
·        С модернизирането на стадион „Христо Ботев”, град Криводол ще се засили притегателната сила на града и ще стане предпочитано място от местни хора и други, които биха предпочели възможността да се подготвят в близост до своите населени места при относително по-малки разходи в сравнение с други подобни съоръжения в България.
Конкретните цели на проекта са свързани с достигане и покриване на инфраструктурни критерии на УЕФА по отношение на спортните съоръжения от подобен род:
·        съоръжения с еднакъв стандарт за качество от гледна точка на оборудване и чистота;
·        зрителите да са настанени в безопасни, комфортни и приятни условия;
·        представителите на медиите да са в състояние да извършват своята работа истински и правилно;
·        на играчите да бъдат предложени подходящи съоръжения за игра и тренировки, за да подобрят своите технически умения.
Постигнати резултати:    Изцяло реконструиран градски стадион „Христо Ботев" с изпълнено строителство на нова недвижима собственост, подобрена съществуваща недвижима собственост, закупени машини, оборудване и обзавеждане, изцяло подменена тревна настилка, изградени дренажна и напоителна системи и др.