select language:     Български English

СЪОБЩЕНИЕ

             На 28.06.2018 г. Кметът на Община Криводол Петър Данчев, подписа Договор №РД04-144/27.06.2018г. с Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика по одобрен проект с вх.№08-774/27.04.2018г.

             Предмет да договора е „Закупуване на допълнително оборудването и обзавеждането за кухня - майка с кетъринг“ на Общинско предприятие „Социални и комунални дейности” към Община Криводол.

            Общинско предприятие „Социални и комунални дейности” предоставя социална услуга в общността "Домашен социален патронаж" -  приготвяне и доставяне на храна на възрастни хора, самотно живеещи и хора в неравностойно положение във всички населени места от общината. Към настоящият момент капацитета на социалната услуга в общността "Домашен социален патронаж" е 290 броя. Средно през годината се хранят 285 бр. лица.

Община Криводол чрез ОП „Социални и комунални дейности” изпълнява и  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция тип 3 ”Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” BG05FMOP001-3.002 - доставка на храна до дома на потребителите, от което се възползват  150 бр. лица от целеви групи, определени съгласно Заповед на Министъра на труда и социалната политика.

В Общинското предприятие се приготвя и храната за обедното училищно хранене на 150 броя ученици от четирите училища на територията на общината.

            Със закупуването и внедряването в експлоатация на допълнителни  модерни електроуреди и обзавеждане за кухня - майка с кетъринг, ще се повиши качеството и капацитета на предлаганите социални услуги, ще се модернизира материалната база; ще се осигурят по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на общинско предприятие. Реализираната икономия от използваната за приготвяне на храната електрическа енергия ще доведе и до намаляване на ежемесечните такси.

            С реализирането на проекта се цели да се сведат до минимум потенциалните рискове за населението от социална изолация и институализация чрез максимално задоволяване на непрекъснато увеличаващите се потребности от предоставяне на социални услуги на територията на цялата община.

28-06-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати