select language:     Български English

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

до лицата, ползващи на територията на Община Криводол тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост

Община Криводол провежда процедури по изземване по реда на Закона за общинската собственост на неправомерно ползвани части от тротоари, площади и улични платна – публична общинска собственост във всички населени места на територията й.

През месец април 2017 г. до лицата, ползващи части от общински тротоари, и площади са разпратени писма да се явят в сградата на Общината, в отдел „Местни приходи”, за да уточнят какви площи желаят да ползват и съответно да се определи размерът на дължимите такси по чл. 6, ал. 1, буква „б” и чл. 72 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), във връзка с чл. 2, т. 2 и чл. 30 от Наредба № 12 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги в Община Криводол, приета от Общински съвет Криводол.

Спрямо неявилите се и незаплатилите дължимите такси по ЗМДТ понастоящем са разпратени уведомления за започналите процедури по издаване на заповеди за изземване и е в ход издаване на такива заповеди. Предстои тяхното изпълнение, като при липса на доброволно такова ще се потърси съдействието на органите на МВР.

Горните действия са продиктувани от следните съображения:

  • По правило тротоарите служат за безопасното придвижване на пешеходци. Задължение на последните по чл. 108 от Закона за движение по пътищата е да се движат именно по тротоарите, а не по пътните платна. С цел обезпечаване изпълнението на закона, заемането на тротоари от маси, столове, шатри, цветарници и други принадлежности към питейни заведения и други търговски обекти, следва да бъде изключение. Това изключение трябва да бъде съгласувано с Общината и разрешено по предвидения ред в ЗМДТ и Наредба № 12, приета от Общински съвет Криводол.
  • С оглед оздравителния план за стабилизиране финансовото състояние на Общината, който се изпълнява следва да бъдат предприети мерки за повишаване събираемостта на местните приходи, в това число от такси, определени в  ЗМДТ и Наредба № 12, приета от Общински съвет Криводол.

Предвид горното Кметът на Община Криводол и органите по приходите към Общината приканват всички лица, ползващи части от тротоари, площади и улични платна – публична общинска собственост на територията на Община Криводол да посетят отдел „Местни приходи”, за да декларират какви площи ползват и / или желаят да ползват и как да бъде определяна таксата – на ден или на месец според нуждите и желанията на лицата, респективно да пристъпят към заплащане на дължимите такси. Припомняме, че според чл. 79, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период, като при ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно.

Разчитаме на добросъвестността на лицата, ползващи части от тротоари, площади и улични платна – публична общинска собственост за деклариране и заплащане на дължимите местни такси. Провеждането на процедури по изземване на имотите и установяване на публични задължения по реда на ДОПК и ЗМДТ ще бъде крайна, но наложителна мярка, до която се надяваме да не се стига. При липса на доброволно изпълнение обаче, спрямо съответните лица ще бъдат предприети всички законови действия с цел осигуряване спазването на закона, установяване и събиране на публичните общински вземания.

28-07-2017 | виж всички новини | Принтирай Изпрати