select language:     Български English

„Залесяване на неземеделски земи”

 

 

Наименование на проект: „Залесяване на неземеделски земи”

Номер на договор: 06/223/00143 от 07.06.2010 г.
Програма, по която се финансира: Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.
Направление/Схема/Мярка: 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
Стойност на проекта:       534 753.60 лв.
Процент на съфинансиране:          0 % (0.00 лв.)
 

Период на изпълнение: 2010-2013 г.

Заложени цели:        Създаване на горски култури. Предотвратяване на ерозия и опустиняване на почвата.
Постигнати резултати:    Залесени 90.34 ха с топола и бяла акация.