select language:     Български English

Частично бедствено положение за част от територията на Община Криводол - в с. Ракево.

ЗАПОВЕД

№ 279

гр. Криводол, 11.06.2022 год.

                               

         На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48 ал. 1, чл. 49 ал. 1, чл.52, ал. 1 и ал. 2, т.3, чл. 65 ал.1, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Обявявам частично бедствено положение за част от територията на Община Криводол - в с. Ракево.

2. Въвеждам в изпълнение Общинския план за защита при бедствие в част „План за защита при наводнения“

3. Начало на обявяване на частичното бедствено положение 11.06.2022 г., в 20.20 часа, за срок от 2 (два) дни, като при липса на нормализация в обстановката, същият може да бъде продължен с до 30 дни.

4. Обстоятелства, послужили за обявяване на бедственото положение:

4.1. Продължителни и обилни валежи на територията на Община Криводол, довели до увеличен дебит на реките, преминаващи през територията на общината.

4.2. Невъзможността за оттичане на реките Ботуня и Лева, преминаващи през населеното място, доведе до преливане в с. Ракево и наводняване на къщи, стопански дворове и селскостопански площи.

5. Определям длъжностни лица, отговорни за предприемане на необходимите действия– Юрий Кацарски - кмет на кметство Ракево и Павлин Павлинов – дежурен ОбСС.

6. Общинският съвет по сигурност и щаба за изпълнение на общински план за защита при бедствия при необходимост да работят в непрекъснат режим на работа.

7. Информация за хода на аварийните действия да ми се предоставя на всеки час.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Обявеното бедствено положение да се разгласи чрез средствата за масово осведомяване.

Копие от заповедта да се изпрати незабавно на министъра на вътрешните работи- МКВПМС, и областния управител на Област Враца.

            Контрол ще осъществявам лично.

           

ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ

Зам.-кмет Община Криводол

(Заповед за заместване № 269/08.06.2022 г.)

 

Изготвил:

      Анелия Николова - секретар

ЗАПОВЕД №279

11-06-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати