select language:     Български English

РЕГИСТЪР ДЕКЛАРАЦИИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Етелка Костадинова Р Е Г И С Т Ъ Р

на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите в Общинска администрация Криводол

№ по ред

Име и фамилия

 

Длъжност

     Чл. 35,ал. 1,         т. 1 (за несъвместимост)

 

Чл. 35,ал. 1,         т. 3 (за промяна в декларация за несъвместимост)

 

   Чл. 35,ал. 1,        т. 2  Част II

 

Чл.35, ал.1, т.4 (за промяна по т.2, Част II )

 

1.

Анелия Иванова

Секретар Община

 

 

Декларация

 

2.

Анита Петрова

Счетоводител

Декларация

 

Декларация

 

3. Аделина Тодорова Младши експерт "Административно обслужване"

 

Декларация

 

 

Декларация

 

 

4.

 

Бетина Николова

 

Младши експерт

"Мести приходи"

 

Декларация

 

 

Декларация

 

5.

Бойка Георгиева

Старши експерт „Канцелария на ОбС“

 

 

Декларация

 

6.

Бойка Маринова

Технически сътрудник Кметство Лесура

 

 

Декларация

 

7.

Боряна Иванова

Старши експерт „Гражданска регистрация и административно обслужване“

 

 

Декларация

 

8.

Галя Димитрова

Счетоводител

Декларация

 

Декларация

 

9.

Мариела Младенова

Технически сътрудник Кметство Градешница

Декларация

 

Декларация

 

10.

Валерия Тодорова

Технически сътрудник Кметство Галатин

Декларация

 

Декларация

 

11.

Веселин Илиев

Главен експерт „Административно-стопанска дейност, управление на отбранително-мобилизационната подготовка и защита при  бедствия“                             

 

 

Декларация

 

12.

Веселина Христова-Тодорова

Старши експерт „Местни приходи“

 

 

Декларация

 

13.

Галя Гецова

Технически сътрудник Кметство Краводер

 

 

Декларация

 

14.

Галя Николова

Главен експерт „Финансово-счетоводни дейности и бюджет“

 

 

Декларация

 

15. Геновева Господинова-Николова Младши експерт "Програми, проекти и обществени поръчки" Декларация   Декларация  

16.

Даринка Димитрова

Главен експерт „Устройство на територията, архитектура и благоустройство“

 

 

Декларация

 

17.

Димитрина Козлева

Технически сътрудник Кметство Ракево

 

 

Декларация

 

18.

Росица Богданова

Специалист-лесовъд

Декларация

 

Декларация

 

19.

Илияна Василева

Главен експерт "Канцелария на кмета"

Декларация

 

Декларация

 

20.

Лилия Петрова

Директор ДГ „Славейче“ – Криводол

 

 

Декларация

 

21.

Малина Иванова

Главен специалист „Местни приходи“

 

 

Декларация

 

22.

Маргарита Методиева

Служител по сигурност на информацията

 

 

Декларация

 

23.

Маргарита Петрова

Старши специалист „Етнически и интеграционни въпроси“

Декларация

 

Декларация

 

24.

Маргарита Стамболийска

Главен експерт „Административно обслужване“

 

 

Декларация

 

25.

Мария Първанова

Главен експерт „Екология“

 

 

Декларация

 

26.

Мая Георгиева

Старши счетоводител

 

 

Декларация

 

27.

 Етелка Костадинова 

Младши експерт "Местни приходи"

Декларация

 

Декларация

 

28.

Гергана Димитрова

Директор на ДГ „Калина Малина“ с. Ракево

Декларация

 

Декларация

 

29.  Наташа Милчова  Главен специалист "ГРАО"     Декларация         Декларация  

30.

Ирена Иванова

Технически сътрудник Кметство Пудрия

Декларация

 

Декларация

 

 31.   Памела Христова

Младши експерт     "Местни приходи"

                  Декларация               Декларация  

32.

Петя Петкова

Главен специалист „Устройство на територията, архитектура и благоустройство“

 

 

Декларация

 

33.            

34.

Светла Ставрова

Главен специалист „Човешки ресурси“

 

 

Декларация

 

35.

Светлана Цветанова

Главен експерт „Общинска собственост“

 

 

Декларация

 

36.

София Иванова-Николова

Директор ОП „Социални и комунални дейности“

 

 

Декларация

 

37.

Татяна Петрова

Старши специалист „Устройство на територията, архитектура и благоустройство“

 

 

Декларация

 

38.

Теодора Стоянова

Главен експерт „Земеделие, гори и концесии“

 

 

Декларация

 

39.

Христина Панталеева

Младши експерт „Административно обслужване“

 

 

Декларация

 

40.

Цветелина Йорданова

Младши експерт „Проекти, програми и обществени поръчки“

 

 

Декларация

 

41.

Цветелина Младенова

Главен счетоводител

 

 

Декларация

 

 42. 

  

  Георги Георгиев

      Главен специалист 

      "Информационно обслужване и технологии"

 

     Декларация

 

   

    Декларация