select language:     Български English

„ГРИЖА В ДОМА“ Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

 

       На 15.11.2022г. между МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, представлявано от Цветан Спасов, в качеството на ръководител на управляващ орган по Програма „Развитие на човешките ресурси“2021-2027

и

ОБЩИНА КРИВОДОАЛ  представлявана от Христо Доков, в качеството на-Кмет община Криводол и „Конкретен бенефициент“

по процедура  за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, е подписан  Административен договор BG05SFPR002-2.001-0013-С01.

         Проектът е на стойност 400 759,50 лв. /разходи по линия на ЕСФ+/ 100% БФП

         Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца считано от 01.03.2023г.

ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ - „ОСИГУРЯВАНЕ НА ГРИЖА В ДОМА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ С НАЧАЛНА ДАТА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ 01.05.2023 г.

 

           Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. Настоящият проект ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по други проекти, програми и мерки, финансирани със средства от националния бюджет, Европейския съюз и други източници.

            По настоящият проект ще се изпълнява следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

 

Повече подробности ще откриете на официалният сайта на Община Криводол секция „Социални дейности“

16-11-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати