select language:     Български English

Изменение на действащия РП (ПУП - План за регулация и застрояване) за парцел УПИ ІV-691 в кв.74 по РП на гр. Криводол „Обособяване на два нови сам

Изменение на действащия РП (ПУП - План за регулация и застрояване) за парцел УПИ ІV-691 в кв.74 по РП на гр. Криводол „Обособяване на два нови самостоятелни УПИ и предвиждане на ново застрояване съгласно изискванията на ЗУТ

 

О Б Я В Л Е Н И Е 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че със Заповед № 58 / 14.02.2014 година на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за регулация и застрояване) за парцел УПИ ІV-691 в кв.74 по РП на гр. Криводол „Обособяване на два нови самостоятелни УПИ и предвиждане на ново застрояване съгласно изискванията на ЗУТ.
Настоящата заповед на подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.
 

Заповед № 58/14.02.2014 г.