select language:     Български English

Изработване на проект ПУП-ПП за линейни обекти на техническата инфраструктура – „Парцеларен план за реконструкция чрез изместване на еле

Изработване на проект ПУП-ПП за линейни обекти на техническата инфраструктура Парцеларен план за реконструкция чрез изместване на електропровод – ВЕЛ 20kV ”ЗРММ”

 

О Б Я В Л Е Н И Е 
 Община Криводол, област Враца, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 386 от Протокол №38 от 07.02.2014г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешава изработване на проект ПУП-ПП за линейни обекти на техническата инфраструктура Парцеларен план за реконструкция чрез изместване на електропровод – ВЕЛ 20kV ”ЗРММ”.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Решение № 386/07.02.2014 г.