select language:     Български English

изработване на проект за ЧИ на ПЗ и План за застрояване за п.и.122030 и п.и. 122014 по КВС на с.Галатин

О Б Я В Л Е Н И Е 
            Община Криводол, област Враца, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 421 от Протокол №40 от 28.03.2014г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.7 от Закона за устройство на територията разрешава изработване на проект за ЧИ на ПЗ и План за застрояване за п.и.122030 и п.и. 122014 по КВС на с.Галатин, общ.Криводол
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.