select language:     Български English

изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за п.и.071002 по КВС на с.Краводер

О Б Я В Л Е Н И Е Община Криводол, област Враца, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 422 от Протокол №40 от 28.03.2014г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.7 от Закона за устройство на територията разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ за п.и.071002 по КВС на с.Краводер, Парцеларен план /ПП/ за техническата инфраструктура – ел.проводи и В и К. Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.