select language:     Български English

Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ в две части

О Б Я В Л Е Н И Е 
На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че със Заповед № 412 / 25.09.2015 година на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ в две части: 1.Подробен устройствен план /ПУП/, (План за регулация и застрояване) за Урегулиран поземлен имот /парцели/ XXII, XXIII, XXIV и  XXV по Регулационен план на с.Главаци, общ. Криводол; 2.Инвестиционен проект за строеж „Къща за гости“ .
 Настоящата заповед не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.