select language:     Български English

МЕСТНИ ПРИХОДИ

 
Адрес
 • Гр. Криводол, ул. "Освобождение" № 13
Работно време
 • Работното време за работа с клиенти на отдел "Местни приходи" е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
  Телефон за връзка и информация  - 20-45 с код за набиране от страната 09117 - вътрешен номер – 118,  GSM 0879516533
Визия
 • Да бъдем “лицето” на Общинската администрация
Мисия
 • Стриктна организация на работа с вежливо, бързо и професионално обслужване на задължените лица – граждани и фирми.
Задължително основание
 • Конституция на Република България
  Чл. 60. (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.
  (2) Данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон.
Цели
 • Основна – събиране на местни данъци и такси.
 • Подцели
  • Утвърждаване като основно структурно звено в общинската администрация
  • професионално поведение;
  • по-добро и комплексно обслужване на данъкоплатците;
  • спечелване на общественото доверие;
  • насърчаване на доброволното плащане.
Принципи
 • Законност
 • Отговорност
 • Ефективност
Дейности извършвани от отдел “Местни приходи”, Община Криводол
 • Приемане на декларации за облагане с данък върху недвижимо имущество по чл. 14 от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за притежаване на превозни средства по чл. 54 от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с окончателен /годишен/ патентен данък по чл. 61н от ЗМДТ;
 • Установяване на вземания за местни данъци и такса битови отпадъци по ЗМДТ;
 • Касово събиране /инкасиране/ и безкасови плащания на установени вземания по ЗМДТ;
 • Издаване на удостоверения за данъчна оценка за недвижимо имущество по чл.264 от ДОПК;
 • Издаване на Удостоверения, документи, копия на документи по ЗМДТ;
 Осъществяване на данъчен контрол:
 • Чрез проверки
 
Банкова сметка:
IBAN: BG67SOMB91308444127444, BIC: SOMBBGSF
При Общинска банка клон Враца
 
Кодове за вид плащане:
 • 44 14 00 – патентен данък
 • 44 21 00 – данък недвижими имоти /ДНИ/
 • 44 24 00 – такса битови отпадъци /ТБО/
 • 44 23 00 – данък върху превозните средства
 • 44 25 00 – данък придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
 • 44 65 00 - глоби
 

Срокове по Закона за местните данъци и такси

Размери на местните данъци и такси

ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАНЪЧНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАТИСНЕТЕ  тук  

АКО ИМА ПРОБЛЕМ С ОТВАРЯНЕ НА САЙТА ВИЖТЕ ТУК