select language:     Български English

Нормативни документи


Наредба № 12 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Криводол
размер: 720 KB
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество
размер: 375 KB
Наредба № № 23 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини/училища на територията на общи
размер: 38 KB
Наредба № 19 за управление на горските територии, собственост на Община Криводол
размер: 126 KB
Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Криводол
размер: 420 KB
Наредба № 4 за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на Община Криводол
размер: 139 KB
Наредба № 25 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Криводол
размер: 47 KB
Наредба № 24 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Криводол
размер: 83 KB