select language:     Български English

Нормативни документи

Наредба № 11 за определяне и администриране на местните данъци на територията на Община Криводол
размер: 418 KB
Наредба № 25 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Криводол
размер: 47 KB
Наредба № 24 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на община Криводол
размер: 83 KB
Наредба № 8 за управление на отпадъците на територията на община Криводол
размер: 239 KB
Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество
размер: 373 KB
Наредба № 5 за рекламнo-информационната дейност на територията на Община Криводол
размер: 116 KB
Наредба № 16 за упражняване правата на собственост на Община Криводол в търговските дружества с общинско участие
размер: 170 KB
Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Криводол
размер: 772 KB