select language:     Български English

Нормативни документи

Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Криводол
размер: 368 KB
Наредба № 15 за създаване, управление и контрол на общински предприятия на територията на община Криводол
размер: 85 KB
Наредба №23 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Криводол
размер: 37 KB
Наредба №5 за рекламно-информационната дейност на територията на Община Криводол
размер: 119 KB
Наредба №18 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на община Криводол
размер: 92 KB
Наредба №21 за управление на общинските пътища в Община Криводол
размер: 71 KB
Наредба №2 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Криводол
размер: 98 KB
Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изп
размер: 142 KB