select language:     Български English

Нормативни документи

Наредба №18 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на община Криводол
размер: 92 KB
Наредба №21 за управление на общинските пътища в Община Криводол
размер: 71 KB
Наредба №2 за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Криводол
размер: 98 KB
Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изп
размер: 142 KB
Наредба №22 за водене на регистър на общинските детски градини в Община Криводол
размер: 22 KB
Наредба №20 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни и опасни строежи или части от тях
размер: 23 KB
Наредба № 4 за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни
размер: 169 KB
Наредба № 17 за предоставяне на социални услуги "Домашен социален патронаж" и "Социален асистент от Общинско предприятие "Социални и комуна
размер: 70 KB