select language:     Български English

НОВИНИ

Заповед за осигуряване на пожарна безопастност в горските територии

ЗАПОВЕД № 207 гр. Криводол, 21.03.2023 год.   На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и заповед № РД-18-К-5/20.03.2023г. на г-н Георги Митов – Областен управител на Област Враца, относно осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии. Н А Р Е ...

21.03.2023

Обявява за 250 длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв

ОБЯВА   Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 (двеста и петдесет)  длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани, както следва:   за Младши специалист – 90 длъжнос...

14.03.2023

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КРИВОДОЛ И БОЙЧИНОВЦИ На 6 март 2023г. Кмета на община Криводол Христо Доков подписа договор № РД50-29/06.03.2023г. с ...

09.03.2023

„ГРИЖА В ДОМА“ Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

И Н Ф О Р М А Ц И Я             Във връзка със стартиране на дейностите по осигуряване на грижа в дома за населението на община Криводол, чрез мобилно интегрирани здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома-община Криводол“ - административен договор BG05SFPR002-2.001-0013-С01, по процедура  за директно предост...

07.03.2023

БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ И ЗАЕТИ ЛИЦА В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Здравейте, Евро-Алианс ООД е българско дружество със седалище в гр.Пловдив, ул. „Самара“ № 13,  с 24 годишна история и опит в областта на образователните и преводачески услуги. Сертифицирана организация по международен стандарт  EN ISO 9001:20015 и Европейски стандарт БДС EN 15038:2006 за предоставяне на качествени преводачески услуги. ...

06.03.2023

ПОКАНА ЗА OБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 OБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ   В изпълнение на чл. 42 от Наредбата за планирането на социалните услуги, приета с ПМС № 133/06.04.2021 г., обн., ДВ, бр. 29 от 09.04.2021 г., Община Криводол предоставя възможност на заин...

23.02.2023

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ НА БЧК ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ И СИРИЯ

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ НА БЧК ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ И СИРИЯ Във връзка с опустошителното земетресение в Турция и Сирия от 06.02.2023 г., Български Червен кръст обяви Национална кампания за набиране на материални дарения В момента най-неотложните нужди са от: - Нови топли дрехи и обувки; - Ново спално бельо; - Нови т...

09.02.2023

Проект: № BG05SFPR002-2.002-0037-C01 „Укрепване на общинския капацитет в социалната сфера на общинска администрация Криводол“

Проект: № BG05SFPR002-2.002-0037-C01 „Укрепване на общинския капацитет в социалната сфера на общинска администрация Криводол“  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 03.02.2023 г. Общинска Администрация Криводол представлявана от Христо Доков в качеството му на кмет на община Криводол подписа Административен договор з...

06.02.2023

Обявени 6(шест) вакантни сержантски длъжности за оркестранти в представителните духови оркестри на Военновъздушните сили

ОБЯВА Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №ОХ-1182/20.12.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 6(шест) вакантни сержантски длъжности за оркестранти  в представителните духови оркестри на Военновъздушните сили във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, Военном...

02.02.2023

В НВУ „Васил Левски“ е обявена 1(една) вакантна войнишка длъжност

ОБЯВА 1 Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №РД-02-125/17.01.2023 г. на Началника на Националния военен университет „Васил Левски“ - гр. Велико Търново е обявена 1(една) вакантна войнишка длъжност в НВУ „Васил Левски“, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни...

02.02.2023