select language:     Български English

НОВИНИ

Анкета към заинтересованите родители по отношение на употребата на психоактивни вещества от малолетни и непълнолетни лица.

Предоставяме линк към анкетата която е насочена към заинтересованите родители по отношение на употребата на психоактивни вещества от малолетни и непълнолетни лица. Анкетата е изготвена от родителска асоциация - фондация "Един грам живот" Повече може да научите от фейсбук страницата им "Един грам живот" или на сайта w...

18.10.2023

Списък с класираните кандидати по проект BG05SFPR002-2.003-0033-C01 „Бъдеще за децата на община Криводол

ПРОТОКОЛ-№2 ...

17.10.2023

Списък на допуснатите до интервю кандидати по Проект BG05SFPR002-2.003-0033-C01 „Бъдеще за децата на община Криводол‘

ПРОТОКОЛ №1 ...

16.10.2023

Обявени 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности за войници

О Б Я В А   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА   ИНФОРМИРА     На основание обява №120-4186/05.10.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите (СКС), са обявени 24 (двадесет и четири) вакантни  длъжности за войници след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни ил...

15.10.2023

Обявени 19 вакантни длъжности за сержанти/старшини оркестранти

О Б Я В А   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  КЪМ ОБЩИНАТА   ИНФОРМИРА     На основание заповед с рег. № ОХ-771/12.09.2023 г., на министъра на отбраната на Република България са обявени 19 (деветнадесет) вакантни  длъжности за сержанти/старшини оркестранти в представителните духови оркестри на СВ, ВВС и НГЧ, които следва да се заем...

15.10.2023

Обява - Публично обсъждане на Национална карта за СУ

В рамките на срока по чл. 48, ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, приета с ПМС № 133/06.04.2021 г., обн., ДВ, бр. 29 от 09.04.2021 г.,  във връзка с чл. 46, ал. 1 в частта за социалните услуги за съответната община, Община Криводол предоставя възможност на заинтересованите лица да се включат в публична дискусия и изразят становища по из...

11.10.2023

Покана съвет СУ- и заинтересовани страни за обсъждане на Национална карта

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ В ОБЩИНА КРИВОДОЛ   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,             Уведомявам Ви, че на 23.10.2023 г. (петък) от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Криводол ще се проведе обсъждане /дискусия/, по следните въпроси:   &...

11.10.2023

Покана съвет СУ

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,             Уведомявам Ви, че на 20.10.2023 г. (петък) от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Криводол ще се проведе дискусия, по следните въпроси:     Социални услуги на територията на община Криводол, включе...

11.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

Днес, (дата 2023 г.), на основание чл. 20, ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми (Наредба за ЕО), Министерство на енергетиката съобщава на обществеността, заинтересованите органи и трети лица за открита процедура за провеждане на консултации и отразяване на резултатите...

27.09.2023

Процедура за подбор и назначаване на екип за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи по Проект BG05SFPR002-2.003-0033-C0

Oбщина Криводол, в качеството си на бенефициент по процедура BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, и изпълнение на проект BG05SFPR002-2.003-0033-C01 „Бъдеще за децата на община Криводол" Повече информация на следния линк:  https://kr...

21.09.2023