select language:     Български English

НОВИНИ

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 280/01.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявява

О Б Я В А СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ - Горна Малина ОБЯВА ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ ОБЯВА   Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 280/01.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 40 (четиридесет) вакантни войнишки длъжности във военно формирование 28860- Горна Малина от състав...

01.05.2021

Заповед на Министерство на Здравеопазването от 29.04.2021г.

Заповед мерки от 29.04.2021г. Заповед общи мерки от 29.04.2021г.       ...

29.04.2021

Определяне на пожароопасен сезон в горските територии.

Заповед № 194/06.04.2021г. ...

06.04.2021

Стартира изпълнението на проект “Патронажна грижа +”

Стартира изпълнението на проект         На 29.03.2021г. на основание чл.45, ал.2 от ЗУСЕСИФ във връзка с постъпило проектно предложение BG05M9OP001-6.002-0085, одобрено с решение №РД-21-128 от 23.03.2021г. между МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“- ...

31.03.2021

Пресконференция по случай приключването на изпълнението на проект „Нека бъде светлина“ финансиран по програма Ромакт

На 10.03.2021 г. се проведе пресконференция по случай приключването на изпълнението на проект „Нека бъде светлина“финансиран по програма Ромакт. Основната цел на проекта е  подобряване на жилищните условия на ромската общност. Лицата, които са обхванати от дейностите по проекта, са жители на Община Криводол. В процеса на изпълн...

24.03.2021

Заповед РД-01-173 от 18.03.2021 г.

Заповед РД-01-173 от 18.03.2021 г. ТУК Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари ...

19.03.2021

Офиса за военен отчет обявява 195 войнишки длъжности

ОБЯВА   Офиса за военен отчет обявява, че със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) войнишки длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:  ...

18.03.2021

ЗАПОВЕД № 146 гр. Криводол, 16.03.2021 год

ЗАПОВЕД № 146 гр. Криводол, 16.03.2021 год. На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Протокол от заседание на Общинския кризисен щаб Криводол от 05.03.2021 г., НАРЕЖДАМ: Удължавам срока на мерките,...

17.03.2021

Заповед РД-01-75 от 15.03.2021 г. на РЗИ Враца

Заповед РД-01-75 от 15.03.2021 г. на РЗИ Враца З А П О В Е Д № РД-01- 75/15.03.2021 г.   На основание чл. 10 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената...

16.03.2021

Община Криводол спечели 6 проекта от МОСВ и ПУДООС

ПУДООС – 2021г. Община Криводол спечели 6 проекта от МОСВ и ПУДООС   Съгласно Заповеди № РД-13/10.02.2021г. и № РД-13/10.02.2021г.  на Министъра на околната среда и водите, бяха проведени заседания на определената комисия за оценка на проекти, разработени от общини и кметства, училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини в рамките на Националната к...

15.03.2021