select language:     Български English

НОВИНИ

Турнин по шахмат

  Под патронажа на кмета на Община Криводол г-н Христо Доков, Местната комисия за  борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни проведе турнир по шахмат за деца.  Участниците се състезаваха по системата „всеки срещу всеки”. Победител в турнира е Димитър Николов Димитров, второ място спечели Тони Л...

12.08.2022

Вакантна офицерска длъжност във военно формирование 48960-София

ОБЯВА 1 Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №РД-880/15.07.2022 г. на Командира на Командване за логистична поддръжка е обявена  1(една)  вакантна офицерска длъжност във военно формирование 48960-София, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в ч...

04.08.2022

Заповед на Министъра на Здравеопазването №РД-01-93/20.07.2022г.

Въвеждане на временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Враца за срок от 21.07.2022г. до 20.08.2022г. ЗАПОВЕД №РД-01-93/20.07.2022г ...

21.07.2022

Обявени са 265 вакантни длъжности в Сухопътните войски

ОБЯВА Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №3РД-847/04.07.2022 г. на Командира на Сухопътните войски са обявени              265 (двеста шестдесет и пет) вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши ...

14.07.2022

Отличиха победителите в състезанието по тенис на маса

 Под патронажа на Кмета на Община Криводол Христо Доков, Местната комисия за  борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни проведе състезание по „Тенис на маса“. В състезанието взеха участие деца от гр. Криводол на възраст от 8 до до 18 г. Победител в надпреварата е Силвестър Альошев Мартинов на 14 г. , в...

14.07.2022

Създава се Местно партньорство на територията на общините Криводол и Бойчиновци

ИНФОРМАЦИЯ Създава се Местно партньорство  на територията на общините Криводол и Бойчиновци        Община Криводол ще кандидатства по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2...

11.07.2022

ПОКАНА за създаване на местно партньорство на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ   П О К А Н А Община Криводол ще кандидатства по процедура №BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., като...

29.06.2022

Разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв

ОБЯВА   Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани, както следва: - за Младши специалист – 120 длъжности в Н...

28.06.2022

Проект BG16M1OP002-2.009-0074-С01 „Въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране

Постигнатите цели и резултати след приключване на проектните дейности по проект BG16M1OP002-2.009-0074-С01 „Въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално раз...

24.06.2022

Вакантни войнишки длъжности във военни формирования

ОБЯВА Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №3РД- 530/14.06.2022 г. на Командира на съвместното командване на специалните операции са обявени  20(двaдесет)  вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на специалните операции, чрез приемане на военн...

20.06.2022