select language:     Български English

НОВИНИ

Заповеди на Министъра на здравеопазването от 27.05.2021г.

  zapoved-rd-11-373 -27-04-2021 zapoved-rd-01-374-27-04-2021 zapoved-rd-01-375 -27-04-2021 zapoved-rd-01-376 -27-04-2021     ...

27.05.2021

Обява ВМС

ОБЯВА Офиса за военен отчет обявява, че със заповед №ОХ- 350/23.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 20 (двадесет) вакантни матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, които следва да бъдат заети след провеждане на конкурс за приемане на служба, на ...

26.05.2021

Заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес

Заличаване на адресна регистрация по постоянен адрес Заповед № 258  ...

17.05.2021

Процедура по обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие за приемане на

ОБЯВА   Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 308/15.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие  за приемане на служба в доброволния резер...

12.05.2021

ЗАПОВЕД №248/05.05.2021г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

ЗАПОВЕД № 248 гр. Криводол, 05.05.2021 год.   Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.4, ал.4 на  НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ и писмо с Рег. № РД-12-02-437-1/22.04.2021г. на ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – гр. Враца и на основание чл. 8, ал.1 от Закон ...

05.05.2021

Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 280/01.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявява

О Б Я В А СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ - Горна Малина ОБЯВА ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ ОБЯВА   Офиса за военен отчет обявява, че със заповед ОХ- 280/01.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 40 (четиридесет) вакантни войнишки длъжности във военно формирование 28860- Горна Малина от състав...

01.05.2021

Заповед на Министерство на Здравеопазването от 29.04.2021г.

Заповед мерки от 29.04.2021г. Заповед общи мерки от 29.04.2021г.       ...

29.04.2021

Определяне на пожароопасен сезон в горските територии.

Заповед № 194/06.04.2021г. ...

06.04.2021

Стартира изпълнението на проект “Патронажна грижа +”

Стартира изпълнението на проект         На 29.03.2021г. на основание чл.45, ал.2 от ЗУСЕСИФ във връзка с постъпило проектно предложение BG05M9OP001-6.002-0085, одобрено с решение №РД-21-128 от 23.03.2021г. между МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“- ...

31.03.2021

Пресконференция по случай приключването на изпълнението на проект „Нека бъде светлина“ финансиран по програма Ромакт

На 10.03.2021 г. се проведе пресконференция по случай приключването на изпълнението на проект „Нека бъде светлина“финансиран по програма Ромакт. Основната цел на проекта е  подобряване на жилищните условия на ромската общност. Лицата, които са обхванати от дейностите по проекта, са жители на Община Криводол. В процеса на изпълн...

24.03.2021