select language:     Български English

НОВИНИ

“Заедно можем повече“

                                          “Заедно можем повече“   На 31 юли 2020 г., с песни, танци и пиески, групите по дейност 2 „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства“ по ...

31.07.2020

Във връзка с отоплителния сезон на Министерство на Труда и Социалната политика.

Във връзка с отоплителния сезон  на Министерство на Труда и Социалната политика. По инициатива на кмета на община Криводол Христо Доков  е създадена организация за подпомагане на възрастните хора, трудно подвижните и социално - слабите жители на Общината,  във връзка с подаването на заявления от тяхна страна в Дирекция „ ...

23.07.2020

Обявен конкурс за приемане на военна служба

ОБЯВА Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-401/ 01.06.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътните войски,  както следва: - ...

20.07.2020

Заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес.

Заповед №374/16.07.2020г. ...

17.07.2020

Община Криводол започна ремонт на уличната мрежа.

Община Криводол започна ремонт на уличната мрежа. С Постановление №165 на МС от 07.08.2018г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018г. Обн., ДВ, бр. 67 от 14.08.2018г., в сила от 14.08.2018г., изм. Бр.84 от 12.10.2018г. в сила от 12.10.2018г. Министерски Съвет ПОСТАНОВИ: Чл.1. Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2018г. за извършван...

15.07.2020

Кампания за събиране на дрехи.

Община Криводол уведомява гражданите че от днес 15.07.2020 г. ще се проведе кампания съвместно с Общностен център по проект BG05M9OP001-2.018-0037  „Заедно можем повече“, за събиране на дрехи. Целта на кампанията е да се съберат дрехи и текстилни изделия. Желаещите да се включат трябва да предадат дрехите в добре затворени найлонови торби. ...

15.07.2020

Офисът за военен отчет в община Криводол обявява конкурс за 65 (шестдесет и пет) войнишки длъжности

ОБЯВА Офисът за военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-491/ 29.06.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за 65 (шестдесет и пет) войнишки длъжности  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Националната гвардейска час...

09.07.2020

Община Криводол спечели нов проект.

Р Е П У Б Л И К А     Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА Е ВОДИТЕ   Р Е  Ш Е Н И Е №111/ 07.07.2020 r.   На основание чл. 9, ал. 5, чл. 35, т. 1 и т. 2, чл. 37, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 201 5 г.), чл. 12, ал. 1 от Постановление № 162 Министерския съве...

09.07.2020

Споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за борба с последиците от пандемията COVID19 в маргинализираните общности.

СЪОБЩЕНИЕ На 09.06.2020 г. кметът на Община Криводол – Христо Доков подписа Споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за борба с последиците от пандемията COVID19 в маргинализираните общности със Съвета на Европа. С настоящия грант Община Криводол ще осигури основни хранителни пакети от първа необходимост, почистващи п...

07.07.2020

Офисът за военен отчет в община Криводол обявява прием на военна служба

ОБЯВА Офисът за военен отчет в община Криводол обявява, че със заповед № ОХ-470/ 19.06.2020г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за 1 (една) вакантна длъжност  за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина  във военно формирование от състава на С...

01.07.2020