select language:     Български English

НОВИНИ

Разширяване на обхвата на Частичното Бедствено положение

Разширяване на обхвата на Частичното Бедствено положение ЗАПОВЕЗ №371 ...

17.06.2023

Заповед за Частично бедствено положение

Община Криводол обяви Частично бедствено положение. ЗАПОВЕД №370 ...

16.06.2023

Дирекция „Бюро по труда” Враца и Община Криводол организират Обща Трудова Борса в гр. Криводол

ДИРЕКЦИЯ " БЮРО ПО ТРУДА" ВРАЦА И ОБЩИНА КРИВОДОЛ ОРГАНИЗИРАТ  В ГР. КРИВОДОЛ ОБЩА ТРУДОВА БОРСА   Трудовата Борса ще се проведе на 30.05.2023 г. от 11:00 часа във фоайето на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1924”, в сградата на Община Криводол. Работодатели от гр. Мездра, гр. Враца и гр. Криводол и търсещите работа лица ще с...

23.05.2023

Заповед за пожароопасен сезон в замеделски територий 2023

Заповед за пожароопасен сезон в замеделски територий 2023 ...

12.05.2023

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ   Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са ...

24.04.2023

Проект „Грижа в дома - община Криводол"

На 13.04.2023г. с встъпителна пресконференция Община Криводол представи Проект „Грижа в дома - община Криводол“, АДБФП № BG05SFPR002-2.001-0013-C01 по Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“- на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. "Грижа в дома“ е поредният социалнозначим проект, чрез който общин...

13.04.2023

Заповед за осигуряване на пожарна безопастност в горските територии

ЗАПОВЕД № 207 гр. Криводол, 21.03.2023 год.   На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и заповед № РД-18-К-5/20.03.2023г. на г-н Георги Митов – Областен управител на Област Враца, относно осигуряване на пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии. Н А Р Е ...

21.03.2023

Обявява за 250 длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв

ОБЯВА   Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 (двеста и петдесет)  длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани, както следва:   за Младши специалист – 90 длъжнос...

14.03.2023

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КРИВОДОЛ И БОЙЧИНОВЦИ На 6 март 2023г. Кмета на община Криводол Христо Доков подписа договор № РД50-29/06.03.2023г. с ...

09.03.2023

„ГРИЖА В ДОМА“ Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

И Н Ф О Р М А Ц И Я             Във връзка със стартиране на дейностите по осигуряване на грижа в дома за населението на община Криводол, чрез мобилно интегрирани здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома-община Криводол“ - административен договор BG05SFPR002-2.001-0013-С01, по процедура  за директно предост...

07.03.2023