select language:     Български English

НОВИНИ

Създава се Местно партньорство на територията на общините Криводол и Бойчиновци

ИНФОРМАЦИЯ Създава се Местно партньорство  на територията на общините Криводол и Бойчиновци        Община Криводол ще кандидатства по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2...

11.07.2022

ПОКАНА за създаване на местно партньорство на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ   П О К А Н А Община Криводол ще кандидатства по процедура №BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., като...

29.06.2022

Разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв

ОБЯВА   Офисът за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол обявява, че със заповед ОХ- 571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани, както следва: - за Младши специалист – 120 длъжности в Н...

28.06.2022

Проект BG16M1OP002-2.009-0074-С01 „Въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране

Постигнатите цели и резултати след приключване на проектните дейности по проект BG16M1OP002-2.009-0074-С01 „Въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци чрез компостиране“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално раз...

24.06.2022

Вакантни войнишки длъжности във военни формирования

ОБЯВА Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №3РД- 530/14.06.2022 г. на Командира на съвместното командване на специалните операции са обявени  20(двaдесет)  вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на специалните операции, чрез приемане на военн...

20.06.2022

Удължаване на срока на частичното бедствено положение за част от територията на Община Криводол - с. Ракево

ЗАПОВЕД № 286 гр. Криводол, 13.06.2022 год.                                          На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48 ал. 1, чл. 49 ал. 1, чл.52, ал. 1 и ал. 2, т.3, чл. 65 ал.1, ал. 2 от Закона за защита при бедствия,  във връзка с моя Заповед № 279/11.06.2022 г. и пре...

13.06.2022

Обявени 2 вакантни войнишки длъжности във военно формирование 22970-София

ОБЯВА 1 Офисът за военен отчет в общини Мездра, Криводол и Роман обявява, че със заповед №РД-713/27.05.2022 г. на Командира на Командване за логистична поддръжка са обявени  2(две)  вакантни войнишки длъжности във военно формирование 22970-София, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в стран...

13.06.2022

ДО ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ДО ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ В следствие на обилните валежи на 10 и 11 Юни 2022г. , в Община Криводол е сформиран Общински кризисен щаб и е обявено Частично бедствено положение за село Ракево. Всички кметове по поречието на река Ботуня бяха уведомени за влошената обстановка и направиха организация за денонощно следене на нивото н...

13.06.2022

Частично бедствено положение за част от територията на Община Криводол - в с. Ракево.

ЗАПОВЕД № 279 гр. Криводол, 11.06.2022 год.                                          На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48 ал. 1, чл. 49 ал. 1, чл.52, ал. 1 и ал. 2, т.3, чл. 65 ал.1, ал. 2 от Закона за защита при бедствия,  НАРЕЖДАМ:   1. Обявявам частично бед...

11.06.2022

Традиционен панаир Криводол 2022г.

Общинска администроция Криводол уведомява всички жители и гости на Общината, че  традиционния панаир на гр. Криводол ще се проведе тази година от 28 ЮЛИ до 31 Юли. Желаещите търговци могат да подават заявление за участие на Информационния център на Община Криводол.  ОБЯВА ...

06.06.2022