select language:     Български English

ОБА 11 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ”

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон