select language:     Български English

ОБА 12 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ „ТРАНСПОРТ”

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари