select language:     Български English

Община Криводол спечели нов проект.

Р Е П У Б Л И К А     Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА Е ВОДИТЕ

  Р Е  Ш Е Н И Е

№111/ 07.07.2020 r.

 

На основание чл. 9, ал. 5, чл. 35, т. 1 и т. 2, чл. 37, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 201 5 г.), чл. 12, ал. 1 от Постановление № 162 Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2016 r.) и Заповед № РД-ОП- 18/20.02.2020 r., изм. със Заповед № РД-ОП-23/05.03.2020  г., изм. със Заповед № РД-ОП-36/05.05.2020 r. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. и Заповед № РД-ОП-J 1/04.02.2020 г. на министъра на околната среда и водите във връзка с одобрен Оценителен доклад с изх. №95-00-3077/ 03.07.2020 r. от проведена процедура чрез подбор BG J 6М1ОРОО2-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците"

Р Е Ш И Х:

1 .    Да се предостави безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG 16М1ОРОО2-2.009 „Изпълнение на демонстрацuонни проекти в областта на управлението на отпадъците" на следните проектни предложения, съгласно:

Списък на предложените за финансиране проектни предложения,  подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездна финансова помощ, която да бъде предоставена  за  всяко предложение:

Община Криводол с проект "Въвеждане на добри практики за превенция генериране на битови отпадъци  чрез компостиране“ на стойност 385374,00лв.

По надолу в решението са цитирани всички участници одобрени за финансиране и участници в резервен списък чакащи одобрение.

  1. Да се сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за всяко от проектните предложения, посочени в т. 1 от настоящото решение по процедурата чрез подбор BG1бМ1ОРОО2-2.009 „ Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците".
  2. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 9 768 470,65 лв. (девет Мнилиона седемстотин шестдесет и осем хиляди четиристотин и седемдесет лева и шестдесет и пет стотинки)
  3. Настоящето решение да се публикува в информационната система ИСУН 2020, на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България н на интернет страницата на Оперативната програма Околна среда 201 4 - 2020 г.
  4. Настоящето решение да се доведе до знанието на кандидатите, посочени в т. 1 и т. 2 от настоящото

решение в тридневен срок от издаването му.

  1. Контрола по изпълнението на решението възлагам на заместник - главния директор на Главна дирекция Оперативна програма Околна среда.

Настоящето решение подлежи на обжалване по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс пред съответните административни съдилища в 14 - дневен срок от съобщаването му.

                 ЗА ВАЛЕРИЯ КАЛЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПОС 2014 - 2020 г.

( на основание Заповед !vоРД-ОП-11104.02.2020 г. и Заповед №РД  -514106.07.2020 г .на министъра на  околната среда и водите )

Решението ТУК

09-07-2020 | виж всички новини | Принтирай Изпрати