select language:     Български English

Община Криводол стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

Община Криводол стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

 

 

    Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е  да се насърчава детското участие в процесите за изработване на политики за децата. За това е необходимо децата да изразяват своето мнение и да се  включват в процесите  на взимане на решения относно техния живот и развитие.

     В тази връзка и на основание писмо №1400-5-/29/08.03.2022 г. на областен управител гр. Враца, Община Криводол стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години включително. Съгл. чл. 6 от Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, всяко дете може да кандидатства само по едно направление, както следва:

  • Членове на училищни форми за самоуправление, съгл. чл. 171 от ЗПУО, или детски/младежки съвети, парламенти и др.;
  • Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
  • Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
  • Индивидуални кандидатури.

      Кметът на Община Криводол е определил комисия, която да съдейства при кандидатстването, да разглежда и класира подадените кандидатури.

     Срок за подаване на документите  - 24.05.2022 г.

     Документите се подават в Община Криводол, ул. Освобождение“ №13, стая 11.

     Телефон за връзка: 0885511766, Красимира Ангелова

 

21-03-2022 | виж всички новини | Принтирай Изпрати