select language:     Български English

ОБЯВА за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Враца и Районен съд – Враца

ОБЯВА

       С Решение № 475 от 31.05.2023 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67 и следващите от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, Общински съвет Криводол е открил процедура за определяне на 3 съдебни заседатели за Районен съд Враца и 1 съдебен заседател за Окръжен съд Враца, за мандат 2024 г. - 2028 г. при следните правила за условията и реда на провеждане:

          1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

          1.1. възраст от 21 до 68 години;

          1.2. имат настоящ адрес в община Криводол, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Враца;

          1.3. имат завършено най-малко средно образование;

          1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

          1.5. да не страдат от психически заболявалия;

          1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

          1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Враца;

         1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

         1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Враца;

         1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

          2. В срок до 31.08.2023 г. (включително), кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд – Враца и Районен съд – Враца, подават в стая № 3 в Община Криводол, адрес ул. „Освобождение“ 13 от 08,00 до 17,00 часа Заявление (Приложение № 1), към което прилагат следните документи:

         2.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

         2.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

         2.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

         2.4. мотивационно писмо;

         2.5. писмено съгласие;

         2.6. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение № 2);

        2.7. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца

Заявление за кандидатстване

Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ

Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Районен съд – Враца

Заявление за кандидатстване

Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ

Писмено съгласие

18-07-2023 | виж всички новини | Принтирай Изпрати