select language:     Български English

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА

ОБЯВА

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА

 

          Общински съвет – Криводол открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 – 2024 г. към Районен съд – Враца при следните правила за условията и реда на провеждане:

          1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

          1.1. възраст от 21 до 68 години;

          1.2. имат настоящ адрес в община Криводол, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Враца;

          1.3. имат завършено най-малко средно образование;

          1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

          1.5. да не страдат от психически заболявалия;

          1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;

          1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Враца;

          1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

         1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Враца;

         1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

          2. В срок до 31.10.2019 г.(включително), кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Враца, подават в стая № 3 в Община Криводол, адрес ул. „Освобождение“ 13 от 08,00 до 17,00 часа Заявление (Приложение № 1), към което прилагат следните документи:

         2.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

         2.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

         2.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

        2.4. мотивационно писмо;

        2.5. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение № 2);

        2.6. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Заявление за кандидатстване

Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ

Писмено съгласие

11-10-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати