select language:     Български English

Обявление-разрешение за изработване на ПУП с.Ракево

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Криводол съобщава, че със Заповед №247 от 18.06.2019 г. на кмета на община Криводол е разрешено да се изработи Подробен устройствен план (ПУП) и План за регулация и застрояване (ПРЗ)  за урегулирани поземлени имоти у.п.и. (парцел) VIII-132 в кв.21, и у.п.и. (парцел) III в кв.21 по плана на с.Ракево, ЕКАТТЕ61933, Община Криводол.

Настоящото решение не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.