select language:     Български English

Обявление № 91.00-3 от 11.01.2011 год.

Община Криводол, на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията съобщава , че е изработен и изложен за проучване проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - ПЗ План застрояване, отнасящ се за преотреждане П.И.000173 и П.И.000321 - пасища, мери и част от общински път № 000316 в местността ”Долното ливаге” в землището на гр. Криводол в имот за „ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНО БИТОВИ ВОДИ" гр. Криводол
В тридесет дневен срок заинтересованите собственици на имоти: № 000181, № 000318, № 000999, УПИ І-1386 КВ.96, УПИ ІІ-1387 КВ.96, УПИ ІІІ-1388 КВ.96, УПИ ІV-1389 КВ.96, УПИ V-1390 КВ.96, УПИ VІ-1391 КВ.96, УПИ VІІ-1579 КВ.96, УПИ VІІІ-1392 КВ.96, УПИ І -1КВ.159, УПИ ІV-33 КВ.95, УПИ V-34 КВ.95, УПИ VІ-161 КВ.95, УПИ ХІV-36 КВ.97, УПИ ХV-37 КВ.97, УПИ І,ІІ-38 КВ.97, УПИ І,ХVІІІ-54 КВ.98, УПИ ІІ-1580 КВ.98 - гр. Криводол, могат да прегледат проекта в стая № 6 на община Криводол и да изкажат съображения по него.
Обявлението е валидно до 11.02.2011 год.