select language:     Български English

Обявление № 91.00-4 от 13.01.2011 год.

Със Заповед № 10/11.01.2011год. на Кмета на Община Криводол е одобрен Проект за ЧИ на ПУП/ПР и ПЗ/ на поземлен имот №064002 с площ 160,318дка. Пасище ,мера в м.”Ямите” от плана за земеразделяне на землище с.Градешница и смяна на предназначението му за „Изграждане на фотоволтаична централа” 5 Мегавата устройствена зона ПЧ/чисто производствена/.
На основание чл. 215, ал.1 от Закона за устройство на територията Проекта за ЧИ на ПУП/ПР и ПЗ/ може да бъде обжалван в 14- дневен срок чрез Община Криводол пред Административен съд- гр. Враца, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ.
Планът е изложен в стая №6 на Община Криводол.


АРХ.АТАНАС ЙОРДАНОВ
ГЛ.АРХИТЕКТ ОБЩИНА КРИВОДОЛ

СПИСЪК НА СЪСЕДИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ЗЕМЛИЩЕ С.ГРАДЕШНИЦА
1.ИМОТ №003039
2.ИМОТ№003038
3.ИМОТ№003037
4.ИМОТ №003036
5.ИМОТ№003035
6.ИМОТ №003034
7.ИМОТ№003033
8.ИМОТ №003032
9.ИМОТ №003031
10.ИМОТ №003030
11.ИМОТ№003029
12.ИМОТ№003028
13.УПИ І-21 КВ.87 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА С.ГРАДЕШНИЦА